Resco, showlijn musketon, 10 mm,

 

Resco, showlijn musketon, 5 mm,

 

Nylon snaplead, grijs, 5 mm.

 

Nylon snaplead, bruin, 5 mm.

 

Rond nylon showlijn

 

Nylon snaplead, tan, 5 mm.

 

Nylon snaplead, wit, 5 mm.

 

Nylon snaplead, paars, 5 mm.

 

Nylon snaplead, rood, 5 mm.

 

Nylon snaplead, blauw, 5 mm.

 

Nylon snaplead, paars 3 mm.

 

Nylon snaplead, zwart, 3 mm.

 

Nylon snaplead, bruin, 3 mm.

 

Nylon snaplead, grijs, 3 mm.

 

Nylon snaplead, rood, 3 mm.

 

Nylon snaplead, blauw, 3 mm.

 

Nylon snaplead, tan, 3 mm.

 

Nylon snaplead, wit, 3 mm.

 

Nylon snaplead, paars, 7 mm.

 

Nylon snaplead, grijs, 7 mm.

 

Nylon snaplead, wit, 7 mm.

 

Nylon snaplead, tan, 7 mm.

 

Nylon snaplead, blauw, 7 mm.

 

Nylon snaplead, rood, 7 mm.

 

Nylon snaplead, bruin, 7 mm.