Alvalley: Soft nylon, sliplead, 8 mm.

 

Alvalley: Soft nylon, sliplead, 8 mm.

 

Alvalley: Soft nylon, slip+stop, 8 mm.

 

Alvalley: Soft nylon, slip + 2x stop, 8 mm.

 

Alvalley: Soft nylon, slip+stop, 8 mm.